Xem 
Tải về 
Ký hiệu 
Trích yếu 
Ban hành 
Hiệu lực 
Loại văn bản 
Phát hành 
/vanban/00000000037Tải về123/2020/NĐ-CPNghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ...19/10/202001/07/2022Nghị địnhChính phủ
/vanban/00000000039Tải về78/2021/TT-BTCTHÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2019, NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ17/09/202101/07/2022Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000038Tải vềTHONG-TU-88-2020-TT-BTCThông tư 88/2020/TT-BTC điều chỉnh bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ30/10/202001/11/2020Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000035Tải về68/2019/TT-BTCChính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử30/09/201914/11/2019Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000003Tải về119/2018/NĐ-CPNghị định 119/2018/NĐ-CP - Quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ12/09/201801/11/2018Nghị địnhChính phủ
/vanban/00000000004Tải về37/2017/TT-BTCThông tư 37/2017/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.27/04/201712/06/2017Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000013Tải về176/2016/TT-BTCThông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn31/10/201631/10/2016Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000015Tải về49/2016/NĐ-CPNghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn27/05/201627/05/2016Nghị địnhBộ tài chính
/vanban/00000000017Tải về1445/QĐ-TCTThông tư 1445/QĐ-TCT-V/v ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế06/08/201506/08/2015Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000012Tải về1209/QĐ-BTCQuyết định 1209/QĐ-BTC V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế23/06/201523/06/2015Quyết địnhBộ tài chính
/vanban/00000000002Tải về39/2014/TT-BTCThông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn31/03/201401/06/2014Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000016Tải về04/2014/NĐ-CPNghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ17/01/201401/03/2014Nghị địnhChính phủ
/vanban/00000000011Tải về10/2014/TT-BTCThông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 v/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn17/01/201417/01/2014Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000014Tải về109/2013/NĐ-CPNghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn24/09/201324/09/2013Nghị địnhChính phủ
/vanban/00000000001Tải về32/2011/TT-BTCThông tư 32/2011/TT-BTC V/v Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ14/03/201103/05/2011Thông tưBộ tài chính
Page 1 of 2 (17 items)Prev[1]2Next v
Xem 
Tải về 
Ký hiệu 
Trích yếu 
Ban hành 
Hiệu lực 
Loại văn bản 
Phát hành 
/vanban/00000000036Tải về125/2020//NĐ-CPNghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn19/10/202005/12/2020Nghị địnhChính phủ
/vanban/00000000007Tải về82/2018/TT-BTC8212018/TT-BTC30/08/201815/10/2018Thông tưChính phủ
/vanban/00000000020Tải về106/2016/QH13Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.06/04/201601/07/2016LuậtQuốc hội
/vanban/00000000021Tải về21/2016/TT-BTCThông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ05/02/201605/02/2016Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000023Tải về193/2015/TT-BTCThông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng21/11/201510/01/2016Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000026Tải về71/2014/QH13Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế26/11/201401/01/2015LuậtQuốc hội
/vanban/00000000006Tải về26.2015.TT-BTCThông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế GTGT27/02/201501/01/2015Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000034Tải về91/2014/NĐ-CPNghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế01/10/201415/11/2014Nghị địnhChính phủ
/vanban/00000000033Tải về134/2014/TT-BTCThông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư12/09/201427/10/2014Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000019Tải về31/2013/QH13Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH1219/06/201301/01/2014LuậtQuốc hội
/vanban/00000000025Tải về209/2013/NĐ-CPNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT18/12/201301/01/2014Nghị địnhChính phủ
/vanban/00000000024Tải về219/2013/TT-BTCThông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng31/12/201301/01/2014Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000032Tải về92/2013/NĐ-CPNghị định 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng13/08/201313/08/2013Nghị địnhChính phủ
/vanban/00000000022Tải về94/2010/TT-BTCThông tư 94/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu30/06/201014/08/2010Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000018Tải về13/2008/QH12Luật số 13/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 của Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 3 về Thuế giá trị gia tăng03/06/200801/01/2009LuậtQuốc hội
Page 1 of 1 (15 items)Prev[1]Next v
Xem 
Tải về 
Ký hiệu 
Trích yếu 
Ban hành 
Hiệu lực 
Loại văn bản 
Phát hành 
/vanban/00000000027Tải về133/2016/TT-BTCTHÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC - THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA26/08/201601/01/2017Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000030Tải về53/2016/TT-BTCThông tư số 53/2016/TT-BTC - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP21/03/201621/03/2016Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000028Tải về177/2015/TT-BTCThông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam12/11/201501/01/2016Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000008Tải về200/2014/TT-BTCThông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/201422/12/201401/01/2015Thông tưBộ tài chính
/vanban/00000000029Tải về48/2006/QĐ-BTCQuyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.14/09/200601/01/2007Quyết địnhBộ tài chính
/vanban/00000000009Tải về15/2006/QĐ-BTCQuyết định 15/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp20/03/200620/03/2006Quyết địnhBộ tài chính
Page 1 of 1 (6 items)Prev[1]Next v
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (CYBERSOFT)

HOTLINE: 1900 54 54 34

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà Viện Công Nghệ, Số 25 Vũ Ngọc phan, P.Láng Hạ, Quận Đống Đa
Điện thoại: 0243.7765.046/047/048 - Fax: 0243.7765.047
Email: SalesHN@cybersoft.com.vn
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Tầng 2 toà nhà Galaxy 9 Residence, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4
Điện thoại: 0283.636.5236 - Fax: 0283.6365.236
Email: SalesHCM@cybersoft.com.vn